7th Science

७ वी विषय – विज्ञान वर्णनात्मक नोंदी | 7th Class Sub- Science Varnanatmak Nondi

७ वी विषय – विज्ञान वर्णनात्मक नोंदी

7th Science

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन वर्णनात्मक – नोंदी

विषय –  विज्ञान

1 >>  स्वतःला पडलेले प्रश्न विचारत नाही.
2 >>  मिश्रणातील पदार्थ वेगळे करण्याचे प्रयोग करतो
3 >>  जैविक – अजैविक घटकाचे वर्गीकरण करतो
4 >> केव्हा काय करणे योग्य / अयोग्य सांगतो.
5 >> परीसरात घटनांची तत्काळ नोंद घेतो.
6 >> सर्व प्राणी मात्रांच्या प्राथमिक गरजा समजून घेतो.
7 >> ज्ञानेन्रीय स्वच्छता गरज व महत्व जाणतो.
8 >> धोकादायक वस्तु हाताळताना विशेष कळाजी घेतो
9 >>  वैज्ञानिक सोप्या प्रतिकृती तयार करतो
10 >>  वैज्ञानिक शोध व तंत्रज्ञानामुळे झालेली प्रगती सांगतो
11 >>  प्रयोगाची अचूक आकृत्या काढतो
12 >> आरोग्यदायी सवयींचे पालन करतो.
13 >> प्रत्येक गोष्टीकडे जिज्ञासु वृत्तीने बघतो.
14 >> प्राणीमात्रा संबंधी योग्य प्रशन विचारतो.
15 >> कोणत्या सवयी योग्य / अयोग्य इतरांना पटवून देतो.
16 >>  आरोग्यदायी सवयींचे पालन करत नाही.
17 >>  भौतिक राशीचा दैनंदिन जीवनात वापर करतो
18 >>  मानवी जीवनात विज्ञानाची भूमिका स्पष्ट करतो
19 >> नैसर्गिक घटनामधील कार्यकारणभाव लक्षात घेतो
20 >>  अवकाशीय घटना समजून घेतो
21 >>  प्रयोगाचे साहित्य काळजीपूर्वक हाताळतो
22 >>  प्रथमोपचाराची माहिती सांगतो
23 >>  परिसरात घडणार्‍या घटनांची माहिती घेतो
24 >>  सजीव व निर्जीव वर्गीकरण करतो
25 >>  विविध छोटेखानी प्रयोग स्वत: करत नाही.
26 >>  प्रयोगाच्या साहित्याची मांडणी करतो
27 >>  कोणत्या सवयी योग्य / अयोग्य सांगत नाही.
28 >> वैज्ञिनक व संशोधक यांची पुस्तके वाचतो.
29 >> विज्ञान प्रदर्शनात भाग घेण्यासाठी साहित्यं तयार करतो.
30 >>  विज्ञानाचे चमत्कार याविषयी माहिती घेत नाही.

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन अडथळ्याच्या – नोंदी

विषय –  विज्ञान

1 >> विज्ञान प्रदर्शनात भाग घेत नाही.
2 >>भूत यासारखया कल्पनांकडे जास्त आकर्षित होतो.
3 >>विज्ञान प्रयोग करताना खूपच घाबरतो.
4 >>प्रयोगासाठीचे साहित्य निष्काळजीने हाताळतो.
5 >> सर्व प्राणी मात्रांच्या प्राथमिक गरजा समजून घेत नाही.
6 >>साहित्याची माांडणी चुकीच्या पद्दतीने करतो.
7 >> जादूटोणा, मांञिक याबाबींकडे जास्त लक्ष देतो.
8 >>दिलेल्या साहित्यामधून प्रगोयासाठीचे साहित्य निवडता येत नाही.
9 >> घडलेल्या घटनाांबाबत खुळचट कल्पना माांडतो.
10 >>अंधश्रद्देवर पटकन विश्वास ठेवतो.
11 >>  ज्ञानेन्रीय स्वच्छता गरज व महत्व जाणत नाही.
12 >>केलेल्या कृतीचा क्रम साांगता येत नाही.
13 >>विज्ञानाबाबत कोणताच प्रश्न कधीच विचारत नाही.
14 >>आजारपणाबाबत  देव या सांकल्पनेस प्राधान्य देतो.
15 >>कोणत्याही गोष्टीचे कारण जाणून घेत नाही.
16 >>साहित्याची मांडणी कशी करावी ते समजत नाही.
17 >>केलेल्या कृतीचा क्रम सांगताना क्रम मागे पुढे करतो.
18 >>परीसरातील साजीवा बाबत माहिती नाही.
19 >> परीसरातील घडनांचे निरीक्षण करत नाही.
20 >> आरोग्यदायी सवयींचे पालन करत नाही.
21 >> कोणत्या सवयी योग्य / अयोग्य सांगत नाही.
22 >>विचारलेल्या प्रश्नांची चुकीची उत्तरे देतो.
23 >> विज्ञानाचे चमत्कार याविषयी माहिती घेत नाही.
24 >> विविध छोटेखानी प्रयोग स्वत: करत नाही.
25 >>केव्हा काय करावे हे समजत नाही.
26 >> स्वतःला पडलेले प्रश्न विचारत नाही.
27 >>विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देता येत नाही.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page